چاپ روی گوشی های صداگیر که جنس قطعه ABSمیباشدوبادستگاه پدپرینتر چاپ شده وتک رنگ میباشدوسطح قطعه اسپارک میباشد تیراژقطعه100هزارعددمیباشد